Změna velikosti písma

26. 3. Emanuel

Zítra: Dita
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

Penzion U Stromu - nový dům s pečovatelskou službou

Leták Penzion U Stromu.pdfFarní charita Slaný - Velký charitativní bazárek

bazárek plakát modelářské středisko.jpg

Plakát Knoflík.pngČSAD MHD Kladno a.s. hledá řidiče a řidičky

csad mhd kladno nabor A3_2022_07.pdfČSSZ - volné pracovní pozice v PSSZ

Leták - PSSZ 2022.pdfKulturní akce - Ochutnej Evropu

ochutnej evropu_TITUL_UPR.jpg

Dovolujeme si Vás pozvat na kulturní akci Ochutnej Evropu, kterou v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě Evropské unie pořádá Středočeský kraj. Od srpna do října se v největších městech regionu postupně uskuteční 11 akcí. Hlavním lákadlem pro návštěvníky budou chutě a vůně Evropy – stánky s gastronomickými specialitami každého z 27 členských států Evropské unie. Prostor představit své země dostanou ambasadoři každého členského státu. Lidé budou moci ochutnat známé i méně známé speciality, poznat zvyky a kulturu jednotlivých evropských zemí. Kromě toho bude připraven i bohatý kulturní program. První akce se bude konat 6. srpna 2022 v Příbrami, celý cyklus se uzavře 15. října v Kladně. Vstup je zdarma, akce organizačně zajišťuje Středočeská centrála cestovního ruchu.Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Včasné vyřízení dokladů před letní sezónou.pdfVolby do Zastupitelstva obce Páleč

Zastupitelstvo obce Páleč

na svém zasedání konaném dne 25. května 2022 v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s t a n o v i l o,

že pro volební období 2022 - 2026 bude do výše uvedeného zastupitelstva obce

voleno celkem 7 členů zastupitelstva.

 

Datum a doba konání voleb
Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., s datem rozeslání dne 13. dubna 2022. Za den vyhlášení je tak považován 13. duben 2022.
Volby do zastupitelstev obcí se konají pouze na území České republiky:

 • v pátek 23. září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 • v sobotu 24. září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Právní předpisy
a) Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“)
b) Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “prováděcí vyhláška“)

 

Informace k volbám:

Ministerstvo vnitra: Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022 - Volby (mvcr.cz) Krajský úřad Středočeského kraje: vzory kandidátních listin všech typů volebních stran, vzor prohlášení kandidáta a petice jsou zveřejněny s informacemi o podávání kandidátních listin na webových stránkách KÚSK: http://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstev-obci

Webové stránky Ministerstva vnitra - volby do zastupitelstev obcí:
Volby do zastupitelstev obcí - Volby (mvcr.cz)

Další informace pro kandidáty naleznete ZDE: Pro kandidáty

 

VZORY

Vzor kandidátní listiny je stanoven jako vzor č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 59/2002 Sb.

Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze ke vzoru č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 59/2002 Sb.

Počty podpisů na petici dle velikosti dané obce jsou stanoveny v příloze k zákonu 491/2001 Sb.

 

Kdo může podávat kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstev obcí

 • registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice
 • nezávislí kandidáti
 • sdružení nezávislých kandidátů
 • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů

Kdy a kde se podávají kandidátní listiny

 • nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu (19.7.2022), kterým je :
 • obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory
 • pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad

     Pro obec Páleč je pověřeným obecním úřadem pro podání kandidátních listin:

     Městský úřad Slaný, Velvarská č. p. 136, Slaný  

 • Kandidátní listiny se budou přijímat, projednávat a bude se rozhodovat o jejich
  registraci pro obce náležející registračnímu úřadu Slaný na správním odboru
  Městského úřadu ve Slaném, Masarykovo náměstí č. p. 160, přízemí, druhé
  dveře vpravo.

tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu   (viz vzor).  Záhlaví petice a  každá její další strana musí obsahovat :

 • název volební strany
 • název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje
 • rok konání voleb
 • vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru.

POČTY PODPISŮ NA PETICÍCH PODLE § 21 ODST. 4 ZÁKONA

Obec, městská část,                                Potřebné počty podpisů voličů zapsaných v seznamech  
městský obvod,                                                 
popřípadě volební  obvod

                                                             pro nezávislé kandidáty        pro sdružení nezávislých kandidátů 

z počtu obyvatel obce, městské části, městského obvodu, popřípadě volebního obvodu
do    500   obyvatel                                          5 %                                               7   %

Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb (30.6.2022).

Informace Ministerstva vnitra: Počet obyvatel - stanovení potřebného počtu podpisů na peticích (volby 2022) - Volby (mvcr.cz)

 

Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým nejpozději 85 dnů přede dnem voleb :

 • seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo , a
 • seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu

Náležitosti kandidátní listiny :

 • název zastupitelstva obce
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
 • jména a příjmení kandidátů, jejich věk a pohlaví (věk ke druhému dni voleb, popř. ke dni voleb, konají-li se volby v jednom dni).
 •  povolání kandidátů
 • část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou kandidáti přihlášeni k trvalému pobytu, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince (ne úplnou adresu, pouze obec nebo část obce)
 •  název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí ("bez politické příslušnosti")
 • pořadí kandidátů na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), není-li volební stranou nezávislý kandidát
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta
 •  podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem (politické strany, politického hnutí)  popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena
 • příloha – vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), a datum narození.

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu.

 

Chronologické shrnutí

Před vyhlášením voleb lze zahájit:

 • sepsání kandidátní listiny + petice
 • sběr podpisů pod petici
   

vyhlášení voleb - dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o volbách prezident republiky vyhlašuje volby do zastupitelstev obcí nejpozději 90 dnů před jejich konáním;

po vyhlášení voleb:

 • do 66 dnů  (do 19.07.2022 do 16:00 hod.) přede dnem voleb (do 16.00 hodin) -  konec lhůty pro podání kandidátních listin příslušnému  registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o volbách)

 • 66 - 60 dnů (od 19.07.2022 do 25.07.2022)  přede dnem voleb - registrační úřad přezkoumá podané kandidátní listiny (§ 23 odst. 1 zákona o volbách)

 • do 60 dnů (do 25.07.2022 do 16:00 hod.)  přede dnem voleb - volební strany mohou doplňovat na kandidátní listiny další kandidáty nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona o volbách)

 • 53 dnů (do 01.08.2022)  přede dnem voleb – konec lhůty pro odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1 zákona o volbách) /pokud toto přichází v úvahu/

 • 30 dnů (24.08.2022)  přede dnem voleb - zaregistrované volební strany mohou delegovat členy a náhradníky do okrskových volebních komisí (§ 17 odst. 2 zákona o volbách)

 • 48 hodin (do 21.09.2022 14:00 hod) před zahájením voleb – nejzazší lhůta pro vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (§ 24 zákona o volbách).
Česko jde spolu na piknik

Datum konání: 30. 7. 2022

Česko spolu na piknik.jpgInformace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Informace.pdfNález klíče - k vyzvednutí na OÚ

IMG_20220627_135352.jpg