Změna velikosti písma

18. 6. Milan

Zítra: Leoš
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Páleč

2. Důvod a způsob založení

Obec Páleč (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Veřejná knihovna

4. Kontaktní spojení

Jan Kaštánek   tel.: +420 603 141 041

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0388164369         Kód banky: 0800          Banka: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 94-5618141          Kód banky: 0710          Banka: Česká národní banka

6. IČ

00640565

7. DIČ

CZ00640565 Obec je plátcem DPH od 2.3.2023

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

    Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výši úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. 

13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzor licenčních smluv

  • 13.2 Výhradní licence

    V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva 2023.pdf      

Výroční zpráva za rok 2022.pdf

 

Další povinně zveřejňované informace:

Informace dle vyhlášky č. 529/2012 Sb.

Informace dle vyhlášky č. 259_2012 Sb._.pdf

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Poskytnuti informace 1_2019 Spolek pro odhalovani.pdf

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: